Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4) จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ