Hot News :

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสืออำเภอวารินชำราบ ที่ อบ 0023.25/5508 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ