ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 18 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกอำเภอ อัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีของจังหวัดอุบลราชธานี

         วันที่ 15 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการอบรมทบทวนซ้อมปฏิบัติการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย ณ บ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ โดยมีชาวบ้านช่างหม้อ และท่าข้องเหล็กหมู่ 8 ที่มีพื้นที่เสี่ยงรับน้ำท่วม ร่วมอบรมทบทวนขั้นตอนการอพยพ เสมือนจริง โดยได้รับวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเทศบาลตำบลคำน้ำแซบได้ทำการทบทวนขั้นตอนการอพยพเมื่อระดับน้ำสูงเป็นประจำ

ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เอกสารประชาสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยสำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย

และการป้องกันภัยสำหรับประชาชน

งานจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล ธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบด้วย
                     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  - ภาษีป้าย   - ภาษีบำรุงท้องที่  - ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย   - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
          สำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ อธิบายโดยสังเขปไว้ดังนี้

กำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบได้ขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรม โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ สู่การส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล เข้าอบรมในการใช้พืชสมุนไพรของไทย และนำสมุนไพรไปขยายพันธุ์ต่อเนื่อง เพื่อนำลงไปใช้ชุมชน

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ