Hot News :

งานจดทะเบียนพาณิชย์

งานจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล ธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
                ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวันเลิกประกอบกิจการค้า

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                ๑การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
                ๒การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป
                การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป
                การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม ไม่ว่าอย่างใดอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาท ขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป
                การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจำทางการขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม
                การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
                ๗การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
                การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธี การใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                การบริการอินเทอร์เน็ต
                ๑๐การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
                ๑๑การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                ๑๒การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
                ๑๓การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
                ๑๔การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลง โดยคาราโอเกะ
                ๑๕การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
                ๑๖การให้บริการตู้เพลง
                ๑๗โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการ ทำหัตถกรรมจากงาช้างในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดประกอบกิจการค้าตาม ()-(จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่หากประกอบกิจการค้าตาม ()-(๑๓ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
                ตั้งใหม่ ๕๐ บาท
                เปลี่ยนแปลง ครั้งละ ๒๐ บาท
                เลิก ๒๐ บาท
                ออกใบแทน ฉบับละ ๓๐ บาท
                ตรวจเอกสาร ครั้งละ ๒๐ บาท
                คัดสำเนาและรับรองเอกสาร ๓๐ บาท

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน พาณิชย์ (ตััั้งใหม่)
                สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจดพร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย    

                สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสาร
                สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อม ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
                สำเนาสัญญาเช่าบ้าน (กรณีเช่าบ้านและนำสัญญาเช่าตัวจริงมาแสดงด้วย

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
กรณีที่ ๑ เปลี่ยนชื่อตัว
-ชื่อสกุล
                ๑สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน
                ๒
สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
                ๓
ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
กรณีที่ ๒ เปลี่ยนชื่อร้าน
/ประเภท พาณิชยกิจ
                ๑
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
                ๒
ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
กรณีที่ ๓ เปลี่ยนที่อยู่ ให้นำเอกสารมา

                เช่นเดียว กับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ พร้อมใบทะเบียน พาณิชย์ตัวจริง

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
                สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจดพร้อม นำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
                ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง

*กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผููู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์
**เอกสารที่ใช้เรียกดูประกอบการพิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้

                ๑
บัตรประชาชน(ตัวจริง)
                ทะเบียนบ้าน(ร้านค้าหรือ สัญญาเช่า (ตัวจริง)
                กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลให้นำ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่(ฉบับจริง)

อัตราโทษและค่าปรับ
                ความอาญาตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ..๒๔๙๙ ความผิดตามมาตรา ๑๙ ต้อง รับผิดกรณี
                ผู้ประกอบพาณิชยกิจใดไม่จดทะเบียน พาณิชย์ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ หรือ
                ๒ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดแสดงรายการเท็จ หรือ
                ๓เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์เรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดสอบสวน ข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้นั้นไม่มาหรือไม่ ยอมให้ถ้อยคำ หรือ
                ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยอมให้ นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตามข้อ (อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ

 ความผิดตาม มาตรา ๒๐
                ๑
ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สูญหาย
                ๒
ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือ ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย
                ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดเมื่อได้จดทะเบียนแล้วไม่จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้าหากมีโดยเปิดเผยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน ที่จดทะเบียน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาทและในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินยี่สิบบาทจนกว่า จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติฯ

 

ความผิดตามมาตรา ๑๖และ ๒๑
                ๑
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการ ฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริตปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรง จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์
                ๒
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ผู้ใดถูกสั่งถอน ใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไปมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ