Hot News :
กองคลัง

นางทิพวัน เกตุสิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล

นางคนิตฐา คำยอด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวภูษณิศา ทุมแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางชญานุช ยอดเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี

นางรุ่งนภา แสนทวีสุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวบุษบา สายบุปผา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางวนัสนันท์ ผ่องแผ้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์ นูกอง

คนงานจ้างเหมา

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ