สำนักงานปลัด

- ว่าง -

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานเทศบาล

นางสาวณภษร บุญเฉลียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เรือเอกหญิง ณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางภานิชา องค์สถาพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวีรณัฐกรณ์ พรหมเอี่ยม

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

นางอรุณรัตน์ งามสนิท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวรติรัตน์ กิตติ์ธนกาญจน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางสาวดรุณี งามสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาววรัญญา ทองเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสนอง กาลเนตร

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย บุญนิตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกราช ดวงโสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสมัย แก่นลา

คนงานประจำรถขยะ

นายยุทยา เมดพงษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายอมรเทพ มณเทียนอาจ

นักการภารโรง

นายบัญชา รักษาโฉม

คนงานทั่วไป

นายสุวิพงษ์ พันธ์โสรี

คนงานทั่วไป

นายเพลิน สายคูณ

คนงานทั่วไป

นางสาวประคอง จันทร์พวง

คนงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

นายบุญกอง นิพระขัน

คนงานจ้างเหมา

นายชนัญ เอกสุวรรณ์

คนงานจ้างเหมา

นายพิบูลย์ โอบอ้วน

คนงานจ้างเหมา

นายสมยศ เชื้อโชติ

คนงานจ้างเหมา

นายสังวาล วงค์ทองดี

คนงานจ้างเหมา (ยาม)

นายสุรพงษ์ เอกสุวรรณ์

คนงานจ้างเหมา

นางสาวจันทร์เพ็ญ หิมคุณ

คนงานจ้างเหมา

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ