นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์

นายกเทศมนตรี

นายจตุพร จันทุมา

ปลัดเทศบาล

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยสำหรับประชาชน

เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยสำหรับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยสำหรับประชาชน

[ 22-05-2560 ] Hits:30

งานจดทะเบียนพาณิชย์

งานจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล ธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

[ 22-05-2560 ] Hits:35

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

  ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบด้วย                     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  - ภาษีป้าย   - ภาษีบำรุงท้องที่  - ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย   - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด           สำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ อธิบายโดยสังเขปไว้ดังนี้

[ 22-05-2560 ] Hits:27

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  เว็บลิงค์

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ