สำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวชื่นนภา คำแน่น

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0XX-XXXXXXX

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวณภษร บุญเฉลียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธิษณ์  ศรีลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางภานิชา องค์สถาพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวีรณัฐกรณ์ พรหมเอี่ยม

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางอรุณรัตน์ งามสนิท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

 
 

นางสาวดรุณี งามสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวณฐพร ทีคำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายสนอง กาลเนตร

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย บุญนิตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

 

นายเอกราช ดวงโสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสมัย แก่นลา

คนงานประจำรถขยะ

 

นายสมยศ เชื้อโชติ

คนงานประจำรถขยะ

 

นายอมรเทพ มณเทียนอาจ

นักการภารโรง

นายบัญชา รักษาโฉม

คนงานทั่วไป

 
 

นางวรวลัญช์ หิมคุณ

คนงานทั่วไป

นายสุรพงศ์ เอกสุวรรณ์

คนงานทั่วไป

 
 

นายชนัญ เอกสุวรรณ์

คนงานจ้างเหมา

นายสมเกียรติ คงคารัตน์

คนงานจ้างเหมา

นายสังวาลย์ วงศ์ทองดี

คนงานทั่วไป

 

นนายสิทธิพงศ์ กวนชาบัน

คนงานจ้างเหมา

นายกำจร ขุนตาแสง

คนงานจ้างเหมา

นายทองเจริญ จารุกมล

คนงานจ้างเหมา

 

นายสุดใจ ทวีสาร

คนงานจ้างเหมา

นายชาติชาย คำพันธ์

คนงานจ้างเหมา

นางสาวอินทุอร แวดระเว

คนงานจ้างเหมา

 

นนายเสถียร บุญมณีพันธ์

คนงานจ้างเหมา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ