Hot News :

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?  

[ 06-11-2563 ] Hits:18

20 ธันวาคม 2563 ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. อุบลราชธานีเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุดจริตโปร่งใส

20 ธันวาคม 2563 ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. อุบลราชธานีเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุดจริตโปร่งใส  

[ 03-11-2563 ] Hits:49

ลอยกระทง 63

วันที่ 31 ต.ค.63 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดประเพณีลอยกระทง ตำบลคำน้ำแซบ ณ คลองคำแสนกวาง หลังสำนักงานเทศบาลตำบบคำน้ำแซบ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อ และขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีการแสดงของวงดนตรี ร.ร.วารินชำราบ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพธิ์มูล        

[ 02-11-2563 ] Hits:9

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ